For the English Version please click here

Para la versión en español haz click aquí


Algemeen
Soccer & Performance Academy (SPA) is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig functionerende (ex)professionals, trainers, voetballers en zakenlieden. Een lijst van aandeelhouders in SPA, althans van de personen die (on-)middellijk aandeelhouder  (ook wel “partners” genoemd) zijn in SPA wordt op verzoek toegezonden.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van SPA, maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor SPA werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door SPA voor enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wie handelen of nalaten SPA aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Opdrachten
Bij het formaliseren van de inschrijving, aanvaarden de deelnemers de volgende voorwaarden met betrekking tot de gegevens, beleid, betaling, annulering en aansprakelijkheid:

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SPA. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407, tweede lid BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Gegevens en informatie
SPA is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens SPA gewenste gegevens/informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens/informatie niet, (on)tijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden SPA onverwijld te informeren omtrent feiten/omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de door/namens hem verstrekte informatie en/of gegevens.

 

Uitvoering
SPA bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en mag daarbij anderen (hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n)) inschakelen, namens opdrachtgever.

SPA kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat de programma’s worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of trainer in opleiding. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een SPA-trainer.

SPA is te allen tijde bevoegd, in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van het programma, hinderlijk gedrag naar mede-opdrachtgevers) de opdracht/werkzaamheden eenzijdig op te zeggen en te beëindigen zonder restitutie van de declaratie(s). Dit geldt voor alle programma’s en voor de eenmalige evenementen.

 

Auteursrecht
Alle rechten met betrekking tot de producten van SPA, zoals adviezen, rapporten, modellen, contracten, systemen, programma’s en verzamelde knowhow, komen SPA toe.

SPA laat regelmatig reportages maken van programma’s, evenementen en spelers. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van SPA. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de opdrachtgever (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via info@soccer-performance.com. SPA zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 

Betaling
Betaling van declaraties van SPA dient zonder korting en/of verrekening vooraf te geschieden, binnen de termijn, vermeldt op de declaratie. Daarna is SPA gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien er onverhoopt meer dan twee betalingen van de opdrachtgever openstaan, is SPA slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever alle gegevens/informatie van de betaling van de tot op dan openstaande declaraties aan SPA voor het begin van de eerstvolgende training heeft verstrekt. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Annulering/Opzegging
Annulering van de opdracht kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht per email info@soccer-performance.com. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd.

Tussentijds opzeggen voor een opdracht is alleen mogelijk 30 dagen voor de volgende geplande aanvangsdatum. Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand moet de opzegbrief 1 maand van tevoren door SPA zijn ontvangen. Op een andere manier is opzeggen niet mogelijk.

De declaraties over de resterende periode na opzegging wordt in mindering gebracht op de nog te betalen of al betaalde declaratie.

Opzeggen van de opdracht kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht per email info@soccer-performance.com. Daarna is annulering niet meer mogelijk en is het volledige bedrag verschuldigd

Een opdracht kan alleen doorgang vinden bij het, volgens de SPA norm, beschikbaar zijn van een gekwalificeerde trainer. Bij het niet beschikbaar zijn van deze trainer behoudt SPA zich het recht voor de opdracht uiterlijk 1 week voor aanvang te annuleren. De reeds betaalde declaratie wordt automatisch teruggestort.

 

Restitutie
Restitutie van declaratie(s) vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld bij in Annulering/Opzegging.

Verhindering van de opdrachtgever geeft géén recht op restitutie. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de trainer wordt u op de hoogte gebracht via sms en/of een e-mailbericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.

In het geval dat er, door toedoen van SPA, meer dan 30% van het programma uitvalt kan schriftelijk restitutie worden aangevraagd.

Restitutie van declaratie(s) vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen: langdurige ziekte, minimaal 3 weken, bij overleg van een doktersverklaring dat op medische gronden het programma niet meer gevolgd kan worden (u bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren), overlijden of verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).


Reclame
Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een gedeclareerd bedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, te geschieden binnen een jaar na verzenddatum van rapporten/informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan SPA te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

 

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van SPA en de door haar ingeschakelde medewerker/hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SPA wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SPA komt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door SPA in de desbetreffende zaak, in dat betreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van EUR 3.000.

SPA is, in afwijking van art. 6:76 BW, slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n), indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade op hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) kan worden verhaald, hetgeen onverlet laat de bevoegdheid van opdrachtgever deze hulpperso(o)n (-en) en/of derde(-n) rechtstreeks aan te spreken.

SPA is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van een ingeschakelde derde partij in de uitvoering van zijn diensten. SPA heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens cliënt te aanvaarden.

SPA is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.

Niet alleen SPA, maar ook alle personen, hetzij als “partner” (als hierboven bedoeld), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in andere hoedanigheid, die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, zoals hiervoor niet uitputtend genoemd, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk gehouden worden gehouden, nadat zij het kantoor hebben verlaten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een aanvullende opdracht en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart SPA tegen alle aanspraken van derden, de door SPA in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van SPA.

 

Ongevallenverzekering
Opdrachtgevers zijn door SPA verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door SPA met het toezicht zijn belast. De condities zoals vermeld in de aansprakelijkheidsverzekering volgens polismantel 672448 van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. zijn van toepassing en bij SPA op te vragen.
 

Dossiers/Archivering
SPA is gerechtigd na 5 jaren, nadat het dossier gesloten is, de gearchiveerde dossiers te laten vernietigen. Na 5 jaren dient opdrachtgever er aldus rekening mee te houden dat de dossiers niet meer voorhanden zijn.

 

Klachtenprocedure
Heeft u een klacht? Meld dat ons. We zullen onze uiterste best doen uw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met uw klacht de organisatie verbeteren en voorkomen dat anderen hetzelfde probleem ervaren.

Stuur uw klacht naar info@soccer-performance.com.

  • Vermeld daarbij om welk programma en/of persoon het gaat en wat uw klacht inhoudt.

  • U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging van uw klacht.

  • Uw klacht wordt binnen 4 weken inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om uw klacht binnen 4 weken te behandelen, dan ontvangt u tussentijds een schriftelijke melding hiervan.

  • SPA bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze, voordat het geschil aanhangig is gemaakt, schriftelijk aan SPA kenbaar is gemaakt.

Indien SPA als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking te komen buitenlandse rechter.

 

Copyright © 2018 Simpli Management. Alle rechten voorbehouden.